Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 37/2017

  Relacje inwestorskie Inne

Rozwiązanie rezerw na deputaty węglowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, iż w ramach realizacji Ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, JSW dokonała do dnia 19 grudnia 2017 roku wypłaty rekompensat dla 34,9 tys. osób.

W związku z powyższym JSW zamierza rozwiązać część rezerw z tytułu potencjalnych sporów sądowych związanych z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów JSW, utworzonych przez Spółkę w 2015 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2015. Z obecnej rezerwy w wysokości 1,9 mld zł planuje się rozwiązać rezerwę w kwocie około 1,3 mld zł. Ostateczna kwota rozwiązywanej rezerwy będzie znana po jej oszacowaniu przez aktuariusza oraz po dokonaniu analizy ryzyka wystąpienia potencjalnych roszczeń obecnych i byłych pracowników, którzy nie zostali objęci działaniem ww. Ustawy.

Rozwiązanie rezerwy będzie skutkować dodatnim wpływem na wynik operacyjny JSW w IV kwartale 2017 roku, lecz nie spowoduje wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki. Ostateczna zmiana salda rezerw, o których mowa powyżej zostanie przedstawiona w raporcie rocznym Spółki za 2017 rok.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące