Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 37/2011

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2011 roku powziął informację od Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka, który działając w imieniu Skarbu Państwa zawiadomił, iż w związku z rozpoczętym w dniu 10 października 2011 r. procesem nieodpłatnego nabywania akcji Spółki od Skarbu Państwa przez uprawnionych pracowników Spółki na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego udziału Skarbu Państwa do poziomu 64,72 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 20 października 2011 r. Skarb Państwa posiadał łącznie 78.368.022 akcje Spółki, które stanowiły 65,74 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 78.368.022 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 65,74 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Według stanu na dzień 31 października 2011 r. Skarb Państwa posiada 77.326.733 akcje Spółki, które stanowią 64,72 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 77.326.733 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,72 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące