Uprzejmie informujemy, że węgiel dla klientów indywidualnych sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio w kopalni „Budryk” w Ornontowicach. JSW S.A. nie prowadzi sprzedaży on-line, a wszelkie oferty i aukcje internetowe prowadzone z powołaniem się na JSW S.A., naszą nazwę lub logo są bezprawne.

Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 36/2021

Rozpoczęcie procedury przekazania oznaczonej części zakładu górniczego „Jastrzębie III” do SRK S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia m.in. wydzielenia z zakładu górniczego KWK „Jastrzębie-Bzie” zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie” („ZORG”) celem nieodpłatnego zbycia („Transakcja”) ZORG na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.(„SRK”).

Celem Transakcji jest optymalizacja składników majątkowych Spółki obejmujących aktywa o charakterze nieprodukcyjnym w związku z planem zaniechania wydobycia w obszarze górniczym „Jastrzębie III”, a także redukcja zatrudnienia z wykorzystaniem środków budżetowych, co umożliwia nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”).

Przekazanie ZORG do SRK będzie możliwe po spełnieniu warunków obejmujących uzyskanie zgody Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki, a także wejście w życie w bieżącym roku nowelizacji Ustawy, umożliwiającej przedsiębiorstwu górniczemu w okresie od 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonania nieodpłatnego zbycia na rzecz SRK kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, prowadzących wydobycie węgla kamiennego lub roboty górnicze, w celu przeprowadzenia ich likwidacji.

Data dokonania transakcji została zaplanowana na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Szczegółowe istotne informacje w przedmiocie dokonania Transakcji będą przekazywane odrębnymi raportami.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące