Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 36/2019

|   Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 26.06.2019 r., projekty uchwał oraz wniosek akcjonariusza

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (budynek Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wejścia: od strony Placu Trzech Krzyży lub od ul. Wspólnej, sala A-B na parterze).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad ZWZ w pkt 11 – 13 uwzględnia wniosek akcjonariusza o umieszczenie zgłoszonych przez niego spraw w porządku obrad ZWZ Spółki.

Ponadto, Zarząd JSW S.A. informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego.

  4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

  5. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania z działalności  JSW S.A. oraz GK JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego GK JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

  6. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.

zostały opublikowane w dniu 14 marca 2019 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:

https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2018/

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące