Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 36/2018

|   Relacje inwestorskie

Zawarcie aneksu nr 2 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 roku Spółka jako Kupująca oraz PRIMETECH S.A. (dawniej Kopex S.A.) i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedający podpisali aneks nr 2 do Term-Sheet  z dnia 17 lipca 2018 r. obejmującego podstawowe warunki transakcji sprzedaży pakietu 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. („PBSz”), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2018.

Na podstawie aneksu nr 2 Strony przedłużyły okres na negocjacje do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz, która będzie konkretyzować prawa i obowiązki Stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na Kupującego na zasadach określonych w Term-Sheet do dnia 21 grudnia 2018 r. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące