Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 35/2019

|   Relacje inwestorskie

Udzielenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Bzie Dębina 1-Zachód”

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 roku do Spółki wpłynęła informacja o udzieleniu koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Bzie Dębina 1-Zachód” („Koncesja”). Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 roku.

Łączna wielkość zasobów operatywnych w złożach objętych ww. Koncesją oraz uzyskaną w 2008 roku koncesją dotyczącą złoża „Bzie Dębina 2-Zachód”, szacowana jest na ponad 180 mln ton węgla koksowego, co pozwoli na ich eksploatację przez nowobudowaną  kopalnię węgla kamiennego „Bzie-Dębina” przez okres co najmniej 30 lat.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące