Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 35/2018

  Relacje inwestorskie Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał

Treść raportu:                      

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 grudnia 2018 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Jastrzębiu – Zdroju (44-330), Aleja Jana Pawła II 4, sala konferencyjna nr 502 na V piętrze.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Sprawy objęte porządkiem obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące