Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 35/2017

|   Relacje inwestorskie

Fundusz stabilizacyjny JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 r. podpisał z PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującymi jako Konsorcjum („TFI”) umowę o współpracy w zakresie utworzenia oraz zarządzania tworzonym przez JSW Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („FIZ”). Umowa wejdzie w życie po uzyskaniu zgody obligatariuszy Spółki oraz zgód korporacyjnych JSW.

Celem FIZ będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Spółki oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej JSW („GK JSW”).

W okresach koniunktury na rynkach węgla, Spółka zamierza przekazywać część generowanych nadwyżek pieniężnych i lokować w FIZ. Środki zgromadzone w FIZ będą mogły być wykorzystane w okresie załamania koniunktury i/lub w okresie kiedy spółka będzie generowała ujemne przepływy pieniężne. Jednocześnie środki te będą stanowić wsparcie finansowe dla planowanych w długim i średnim terminie wydatków związanych z realizacją inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Spółki i GK JSW, związanych między innymi z rozbudową mocy wydobywczych, zwiększeniem dostępu do złóż, przeróbką węgla oraz produkcją koksu.

TFI stosować będzie konserwatywną politykę inwestycyjną w zarządzaniu portfelem tworzonego funduszu. Środki funduszu będą lokowane w płynne aktywa o bardzo wysokim współczynniku bezpieczeństwa w tym głównie w obligacje Skarbu Państwa, inne skarbowe instrumenty dłużne, oraz inne instrumenty dla których stosowny limit zaangażowania został ściśle określony w polityce inwestycyjnej Funduszu.

Spółka zakłada, że wniosek w sprawie rejestracji FIZ zostanie zgłoszony do Sądu do końca 2017 roku a w momencie jego utworzenia zostanie on zasilony kwotą 1-1,5 miliarda zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące