Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 34/2019

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. IX kadencji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Roberta Małłka (Małłek) - Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki IX kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 28 maja 2019 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za 2018 rok, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2019 roku.

Pan Robert Małłek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem Podyplomowych Studiów Canadian International Management Institute według akredytacji Harvard Business School.

W latach 1998-1999 był doradcą Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1999-2001 zatrudniony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Szefa KPRM. W latach 2001-2002 pracował w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. na stanowisku kierownika ds. organizacyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A., a w latach 2007-2008 funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Strategii w spółce Spolana a.s., należącej do Grupy Orlen. W latach 2009-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce STOMIL Poznań, a następnie w latach 2012-2016  funkcję Prezesa Zarządu Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży w Spółce Unipetrol A.S. Od dnia 17 stycznia 2019 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej JSW S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Robert Małłek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

 Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące