Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 34/2017

|   Relacje inwestorskie

Zawarcie porozumienia z organizacjami związkowymi

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce, w sprawie odstąpienia od niektórych zapisów Porozumienia z dnia 16 września 2015 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2015, wstrzymujących wypłatę części świadczeń i przywrócenia ich wypłaty na zasadach stosowanych przed jego zawarciem. Porozumienie zawarte we wrześniu 2015 roku dawało możliwość skrócenia okresu obowiązywania zawieszenia wypłaty niektórych składników wynagradzania w przypadku  zmiany sytuacji ekonomicznej Spółki.

Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej JSW wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, Zarząd Spółki po przeprowadzeniu negocjacji ze stroną społeczną oraz analizie zapisów porozumienia z obligatariuszami z dnia 29 sierpnia 2016 r., o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2016  - podpisał w dniu 5 grudnia 2017 r.  porozumienie na mocy którego Spółka w latach 2018 i 2019 wypłaci przywrócone świadczenia. W roku 2018 Spółka wypłaci świadczenia na rzecz pracowników w łącznej wysokości około 350 mln zł a w roku 2019 około 200 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące