Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 34/2011

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt  2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2011 r. otrzymał  oświadczenie Wiceprezesa Rady Ministrów Waldemara Pawlaka, iż Skarb Państwa (akcjonariusz spółki), na podstawie § 15 ust. 12-13 Statutu Spółki, powołał Pana Alojzego Zbigniewa Nowaka do Rady Nadzorczej VII kadencji, gdzie będzie on pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Alojzy Z. Nowak

Profesor nauk ekonomicznych (2002), dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (od 2005 r.), kierownik Katedry Gospodarki Narodowej oraz Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania UW oraz Katedry Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent studiów w zakresie bankowości i finansów w University of Exeter w Wielkiej Brytanii oraz  studiów w zakresie ekonomii w Uniwersity of Illinois at Urbana Champaign w Stanach Zjednoczonych i w Free University of Berlin w Niemczech.

Członek  Komitetu Badań Naukowych Narodowego Banku Polskiego oraz członek komitetu doradczego NewConnect działającego przy zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół bankowości, międzynarodowych stosunków gospodarczych, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Rozprawa doktorska poświęcona była polityce pieniężnej, a rozprawa habilitacyjna finansom i bankowości.

Autor ponad 170 publikacji naukowych na temat procesów integracji regionalnych i unii walutowych, inwestycji zagranicznych, koniunktury gospodarczej, bankowości i międzynarodowych stosunków gospodarczych wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa i czasopisma naukowe. Członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych licznych polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w tym „Gazety Bankowej”, „Journal of Interdisciplinary Economics”, „Cross Cultural Management”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Problemów Zarządzania” i innych.

Wykładowca m.in. takich przedmiotów jak: bankowość, bank komercyjny, pieniądz i rynki pieniężne, analiza ekonomiczna Unii Europejskiej, finanse Unii Europejskiej na polskich i zagranicznych uczelniach - w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji. 

Laureat wielu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym m.in nagród Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe – dynamika rozwoju” oraz książkę  „Unia Europejska – szansa czy dla Polski”

Kierownik grantów Unii Europejskiej, NATO i KBN.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Alojzy Nowak nie prowadzi żadnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej  konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące