Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 33/2019

|   Relacje inwestorskie

Nabycie przez JSW S.A. większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2018, 25/2018, 30/2018, 36/2018, 40/2018, 4/2019 i 32/2019 informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa rozporządzająca pomiędzy PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach oraz jej spółką zależną, jako Sprzedającymi oraz JSW jako Kupującą, dotycząca sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach („PBSz”).

Na podstawie zawartej Umowy JSW nabyła od Sprzedających pakiet 4.430.476 akcji na okaziciela stanowiących 95,01 % kapitału zakładowego PBSz i uprawniający do wykonywania 4.430.476 głosów, stanowiących 95,01% głosów ogółem na Walnym Zgromadzeniu PBSz.

Łączna cena sprzedaży pakietu akcji wynosi 204,0 mln zł, z czego kwota 199,0 mln zł została zapłacona w dniu dzisiejszym, natomiast kwota 5,0 mln zł zostaje zatrzymana w celu zagwarantowania zapewnień Sprzedających i zostanie rozliczona najdalej w terminie trzech miesięcy po dacie zamknięcia transakcji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące