Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 33/2014

Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - uzupełnienie

 

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 06.08.2014 r. dotyczącego emisji obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 01.12.2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Pszczynie o wpisie hipotek na dwóch nieruchomościach będących własnością Spółki, stanowiących część zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Spółki – Kopalni Węgla Kamiennego („KWK”) „Pniówek” w Pawłowicach. Hipoteka została ustanowiona na rzecz administratora hipoteki tj. ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń pieniężnych należnych obligatariuszom wobec Emitenta, wynikających z tytułu emisji obligacji do łącznej sumy 1.050.000.000 zł z tytułu emisji transzy (PLN) oraz do łącznej sumy 245.625.000 USD (823.310.437,50 zł wg średniego kursu NBP z dnia 01.12.2014 r.) z tytułu emisji transzy (USD). Przedmiotowy wpis rozpoczął proces ustanowienia zabezpieczeń obligacji, o których mowa w raporcie bieżącym nr 26/2014 w formie hipotek łącznych dla 222 nieruchomości o ogólnej powierzchni 893 ha, będących przedmiotem własności lub wieczystego użytkowania Spółki, wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz „Pniówek”, których łączna wartość rynkowa wynosi 584,8 mln zł.

Niezależnie od wpisu hipotek, o których mowa powyżej, dla zabezpieczenia wyemitowanych obligacji Spółka podjęła działania związane z ustanowieniem zabezpieczeń w innych formach. W związku z tym Spółka złożyła wnioski o ustanowieniu zastawów rejestrowych:

a) na aktywach ruchomych KWK „Knurów-Szczygłowice” i „Pniówek”, których łączna wartość rynkowa wynosi 750,2 mln zł,

b) na wierzytelnościach z trzech umów handlowych, z których dwie zostały opisane w raportach bieżących nr 41/2012 i 22/2013, a ich łączna wartość w skali roku wynosi 416 mln zł oraz innej umowie handlowej o wartości w skali roku wynoszącej 59,6 mln EURO (249,1 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 01.12.2014 r.)

c) na rachunkach bankowych Spółki.

 

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące