Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 33/2011

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt  2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z  uchwałą nr 5  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2011 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji powołany został Pan Mariusz Warych, który będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Warych nie prowadzi żadnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej  konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Mariusza Warych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące