Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 31/2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej JSW S.A. XI kadencji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, działającego w imieniu Skarbu Państwa o powołaniu z dniem dzisiejszym na podstawie § 15 ust.13 Statutu Spółki, do Rady Nadzorczej JSW XI kadencji, niżej wymienionych osób:

  • Halina Buk
  • Alojzy Nowak
  • Jolanta Górska
  • Stanisław Prusek
  • Michał Rospędek

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW w dniu 1 lipca 2022 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji z dniem dzisiejszym następujące osoby z wyboru pracowników:

  • Paweł Nieradzik
  • Robert Kudelski
  • Robert Łazarczyk
  • Arkadiusz Wypych

Wymienione powyżej osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i  spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą  w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS  oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

JSW w załączeniu przekazuje informacje dotyczące osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące