Raport bieżący nr 31/2020

Czwarte wezwanie JSW S.A. do złożenia dokumentów akcji

Treść raportu:

Zarząd Spółki Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w Punkcie Obsługi Klienta w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Józefa Piłsudskiego 31, Jastrzębie-Zdrój (44-335) lub w Centrali w Warszawie, ul. Puławska 15, Warszawa (02-515), w terminie najpóźniej do dnia 1 marca 2021 roku, w celu przekształcenia w formę elektroniczną.

Dokumenty należy składać w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

Wezwanie dotyczy również akcjonariuszy, których dokumenty zostały wycofane z depozytu prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem elektronicznym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązujących dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza, tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego rejestru Spółki prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 roku nastąpi utrata ochrony praw członkowskich akcjonariuszy Spółki, których dokumenty akcji w formie materialnej nie zostaną złożone do depozytu akcji Spółki, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego i nie zostaną ujęte w elektronicznym rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Niniejsze Wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod następującymi numerami telefonu:+48 32 756 4414; +48 32 756 4403; +48 32 756 4535 w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00.