Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 31/2018

|   Relacje inwestorskie

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 8 października 2018 roku rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu Spółki zostały przyjęte uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW z dnia 29 maja 2018 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany oraz treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące