Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 31/2017

|   Relacje inwestorskie

Wybór biegłego rewidenta

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 listopada 2017 r. dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. („PwC”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, jako podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego JSW S.A. za lata 2018-2020, badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za lata 2018-2020 wraz z badaniem sprawozdań finansowych kluczowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej tj. spółki JSW KOKS S.A. i spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. za lata 2018-2020, przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego JSW za I półrocze 2018-2020 r. oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej za I półrocze 2018-2020 r., wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdań finansowych JSW za lata 2009-2012, skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej JSW za lata 2009-2012, a także dokonała przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2011-2013 roku.

Ponadto Spółka korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie prac związanych z prospektami emisyjnymi przygotowanymi przez Spółkę w latach 2011 i 2013.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące