Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 30/2024

Art. 428 KSH

Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW S.A.”] w załączeniu przekazuje odpowiedź na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12] Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące