Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 30/2019

Podpisanie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,„Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa finansowania („Umowa”), pomiędzy JSW S.A, spółką zależną JSW tj. JSW KOKS S.A. oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) z siedzibą w Luxemburgu.

Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu terminowego w wysokości 58.500.000 EUR

Kredyt zostanie wypłacony w maksymalnie pięciu transzach, w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Kwota każdej Transzy będzie wynosić co najmniej 10.000.000 EUR. W zakresie wypłaty każdej z transz kredytu kredytobiorcy mają możliwość wypłaty w EUR lub, z zastrzeżeniem dostępności, w USD lub PLN. Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat od jego uruchomienia, przy czym umowa dopuszcza jego przedterminową spłatę.

Tytułem udzielonego finansowania zostaną ustanowione zabezpieczenia opisane w § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2019.

Beneficjenci kredytu udzielonego przez EBI przy wsparciu Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, planują wykorzystać pozyskane środki na realizację przedsięwzięcia obejmującego modernizację koksowni i inwestycje w produkcję energii z gazu koksowniczego i metanu pozyskiwanego z kopalni węgla kamiennego. Instalacje te przyczynią się do: ograniczenia emisji, w tym emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia efektywności zasobowej i energetycznej oraz samowystarczalności energetycznej, a także  zapewnienia zgodności z BAT (Best Available Technology) i przyszłymi wymogami środowiskowymi wynikającymi z przepisów prawa. 

  1. W obszarze dotyczącym segmentu węglowego (JSW) dotyczy to budowy silników kogeneracji elektryczności i ciepła w oparciu o metan uzyskiwany z odgazowywania podziemnych pokładów węgla, zawierających całe oprzyrządowanie, media i urządzenia pomocnicze dotyczące dostarczania gazu, elektryczności i odprowadzania ciepła.
  2. W obszarze dotyczącym segmentu koksowego (JSW KOKS) dotyczy to modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury własnej, a w szczególności na wsparcie działań związanych z poprawą efektywności, ograniczeniem emisji oraz kluczowym dla środowiska dalszym ograniczeniem oddziaływania instalacji koksowniczych na otoczenie. Dotyczy to projektów inwestycyjnych:

- W zakresie odbudowy mocy produkcyjnych koksu w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne (Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń),

-  Obejmujące zagospodarowanie gazu koksowniczego poprzez jego efektywne spalanie i produkcję energii elektrycznej i ciepła (Budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin),

-  W obszarze infrastruktury, pozwalające na zabezpieczenie bieżącej pracy koksowni w obszarach dostawy i dystrybucji surowców (III Etap modernizacji Koksowni Radlin)

-  Związane z oczyszczaniem gazu koksowniczego tak by jego dalsze wykorzystanie odbywało się przy jak najmniejszym wpływie na środowisko i pozwalało na maksymalne możliwe ograniczenie emisji (Instalacja KRAiC - budowa II ciągu wraz z kolumną odkwaszająco-odpędową w Koksowni Radlin oraz Instalacja Odsiarczania Gazu w Koksowni Jadwiga)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące