Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 30/2017

|   Relacje inwestorskie

Terminy publikacji raportów okresowych JSW S.A. w roku obrotowym 2018

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018: 

1.      Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 22 marca 2018 r.

2.      Jednostkowe sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2017 – 22 marca 2018 r.

3.      Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 17 maja 2018 r.

4.      Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. – 23 sierpnia 2018 r.

5.      Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 22 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

·        na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

·    na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

·       na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. oraz za II kwartał 2018 roku,

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.jsw.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące