Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 30/2014

Wybór konsorcjum banków w związku z planowaną emisją euroobligacji

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW S.A.”) informuje o powierzeniu Credit Suisse Securities (Europe) Limited i J.P. Morgan Securities plc funkcji Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu ING Bank N.V., London Branch i PKO Bank Polski S.A. jako dodatkowych aktywnych Współprowadzących Księgę Popytu, w związku z planowaną emisją euroobligacji, w tym przeprowadzenia serii spotkań z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Wielkiej Brytanii, których rozpoczęcie planowane jest na dzień 22 października 2014 roku. Planowana transakcja ma odbyć się w oparciu o Regulację S i Regulację 144A wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (US Securities Act of 1933). Transakcja przewiduje działania stabilizacyjnymi zgodnie ze standardami FCA/ICMA.

Powyższe informacje są kluczowe w procesie zmierzającym do emisji euroobligacji. Ostateczna decyzja o emisji euroobligacji wraz z parametrami finansowymi zostaną ustalone przez Zarząd JSW po analizie warunków rynkowych.

Niniejszego ogłoszenia nie należy kopiować i nie może ono być rozpowszechniane lub przesyłane bezpośrednio ani pośrednio na teren Stanów Zjednoczonych ani do innego kraju, jeśli byłoby to niezgodne z prawem.

Niniejszy przekaz informacji nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innym kraju, jeśli byłoby to niezgodne z prawem. JSW S.A. nie dokonała rejestracji ani nie zamierza dokonać rejestracji żadnej części oferty Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzić oferty publicznej Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych. W szczególności Papiery Wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w ramach Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani też na rachunku lub na rzecz osób z USA (jak zdefiniowano w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że z zastosowaniem zwolnienia z wymogów rejestracji wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej tym wymogom oraz zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w ramach prawa papierów wartościowych. W Stanach Zjednoczonych oferta jest kierowana wyłącznie do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych („QIBs”) w oparciu o Przepis 144A wydany w ramach Ustawy o Papierach Wartościowych lub innego dostępnego zwolnienia z wymogów rejestracji wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej tym wymogom. Poza Stanami Zjednoczonym oferta jest kierowana do osób, niebędących osobami z USA, w ramach transakcji zagranicznych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejszym informuje się potencjalnych nabywców, że sprzedający lub emitenci Obligacji mogą korzystać ze zwolnienia z wymogów rejestracji wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych, przewidzianych w Przepisie 144A wydanym na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych lub innego dostępnego zwolnienia z rejestracji.

Niniejszy przekaz informacji nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Zjednoczonym Królestwie. Niniejszy przekaz informacji jest rozpowszechniany i kierowany wyłącznie do (i) osób, które znajdują się poza terenem Zjednoczonego Królestwa lub (ii) osób, które profesjonalnie zajmują się inwestowaniem w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzania z 2005 r. (Promocja Finansowa) wydane na podstawie ustawy o rynkach finansowych z 2005 r. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanego „Zarządzeniem”) oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto oraz innych osób, do których może być kierowana zgodnie z prawem, spełniających przesłanki stosowania art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane będą łącznie jako „Właściwe Osoby”). Działalność inwestycyjna, której niniejsza komunikacja dotyczy, będzie dostępna jedynie dla Właściwych Osób i tylko Właściwe Osoby będą w niej uczestniczyć. Żadna osoba, która nie jest Właściwą Osobą, nie powinna działać na podstawie ani opierać się na niniejszym dokumencie lub jego treści.

Niniejszy przekaz informacji nie stanowi oferty publicznej, zdefiniowanej w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm. („Ustawa o Ofercie Publicznej”) jako udostępnienia co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o Papierach Wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych. Taka informacja może być rozpowszechniana w Polsce bezpośrednio wśród indywidualnie wskazanych klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm. („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”). Żadna osoba w Polsce, która nie jest klientem profesjonalnym, nie powinna działać na podstawie ani opierać się na niniejszym dokumencie lub jego treści. Niniejszej informacji nie można rozpowszechniać w sposób, który stanowiłby publiczną ofertę papierów wartościowych. Stabilizacja FCA/ICMA

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące