Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 3/2022

Zawarcie umowy na dostawy węgla do MORAVIA STEEL a.s.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) informuje, iż w dniu 17 stycznia 2022 roku została podpisana Umowa ramowa na dostawy węgla („Umowa”) pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (występująca w umowie jako „Sprzedający”) a MORAVIA STEEL a.s. z siedzibą w Trzyniec Czechy (występująca w umowie jako „Kupujący”).

Powyższa Umowa została zawarta na okres 7 lat począwszy od stycznia 2022 roku do grudnia 2028 roku. W ramach Umowy realizowane będą dostawy węgla, w tym głównie węgla koksowego przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb produkcyjnych spółki TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.

Szacunkowa wartość Umowy wynosi 2,6 miliarda PLN.

W związku ze znaczącym udziałem Kupującego w portfelu odbiorców JSW, informacja o zawartej Umowie jest istotna z uwagi na zabezpieczenie stabilnej sprzedaży węgla w długim horyzoncie czasowym. Ponadto MORAVIA STEEL a.s. jest również odbiorcą koksu z Grupy JSW S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące