Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 3/2019

|   Relacje inwestorskie

Odwołanie członków Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż w dniu 10 stycznia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu JSW, z dniem dzisiejszym:

 - Pana Artura Dyczko pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju,

 - Panią Jolantę Gruszkę pełniącą funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

 Rada Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące