Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 3/2014

Informacja o zawarciu umowy znaczącej

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.01.2014 roku została zawarta umowa na sprzedaż koksu („Umowa”), której stronami są Polski Koks S.A. (spółka zależna Emitenta występująca w Umowie jako „Sprzedający”) oraz MIR Trade AG (występująca w Umowie jako „Kupujący”), której szacunkowa wartość netto do końca okresu jej obowiązywania wynosi około 2,1 mld zł (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych) czyli przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, co stanowi podstawę do publikacji niniejszego raportu.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż/zakup koksu.

Istotne warunki Umowy:

Wartość netto Umowy: 2,1 mld zł (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych)

Waluta rozliczania Umowy: USD

Warunki finansowe: przedpłata lub akredytywa dokumentowa dla 100% wartości towaru.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Ponadto JSW informuje, iż niniejsza Umowa przejmuje w części zobowiązania Polskiego Koksu S.A. wobec ww. kontrahenta z tytułu dostaw koksu o wartości ok. 250 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) wynikające z umowy, której szczegóły zostały przekazane raportem bieżącym nr 43/2013 w dniu 29.10.2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące