Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 29/2019

|   Relacje inwestorskie

Zawarcie umowy finansowania

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”,„Spółka”) w nawiązaniu do raportu 1/2019 informuje, że w dniu 9 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa finansowania („Umowa”), pomiędzy JSW a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ICBC (Europe) S.A. Oddział w Polsce („Konsorcjum”).

Poręczycielem finansowania jest spółka zależna JSW, tj. JSW KOKS S.A.

Finansowanie zostało udzielone w formie kredytu odnawialnego w kwocie 360 mln PLN, pożyczki terminowej w kwocie 100 mln PLN oraz kredytów terminowych w kwocie stanowiącej równowartość w USD kwoty 300 mln PLN.

Finansowanie planowane jest na maksymalny okres 7 lat, przy czym finansowanie w formie kredytu odnawialnego określono na okres 5 lat z możliwością jego przedłużenia maksymalnie o 2 lata.

Beneficjent udzielonego kredytu planuje przeznaczyć pozyskane środki m.in. na: finansowanie inwestycji Grupy Kapitałowej JSW („GK JSW”), finansowanie innych celów ogólnokorporacyjnych GK JSW oraz sfinansowanie nabycia przez Spółkę 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

Tytułem udzielonego finansowania zostaną ustanowione zabezpieczenia opisane w § 1 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2019.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące