Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 28/2024

FIZ

Zgoda Zarządu JSW S.A. na Umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie udzielenia zgody na umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego [„FIZ”] serii A w ilości 146.648 szt. o łącznej szacowanej wartości 200 mln zł oraz na kolejne umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego do końca  2024 roku do kwoty 1.300 mln PLN, czyli łącznie do kwoty 1.500 mln PLN. Powyższe szacunki oparte zostały na wycenie z dnia 31.03.2024 r. i mogą odbiegać od faktycznych wartości, które będą znane dopiero dzięki wycenie dokonanej w danym dniu wykupu.

Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIZ zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością Spółki jak i na realizację działalności inwestycyjnej.

FIZ został utworzony przez Spółkę w celu  stabilizacji płynności finansowej, jak również w celu ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu, na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy Kapitałowej. Wartość bilansowa inwestycji w portfel aktywów FIZ na dzień 31 marca 2024 roku wynosiła 5.718,7 mln PLN.

Spółka informuje jednocześnie, że decyzja o umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ zgodnie ze Statutem JSW wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. O spełnieniu tego warunku JSW poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Jedocześnie Spółka informuje, że zgodnie z zapisami umowy konsorcjalnej dotyczącej finansowania w formule Sustainability–linked loan Spółka nie zarekomenduje wypłaty żadnych dywidend oraz podziału zysku, chyba że w okresie 12 miesięcy poprzedzających taką rekomendację Spółka nie dokonywała wypłat z FIZ. Niewykonanie tego zobowiązania przez Spółkę stanowi Przypadek Naruszenia na gruncie umowy. W związku z powyższym w przypadku umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym Spółka będzie zobowiązana w okresie 12 miesięcy od każdego umorzenia do nierekomendowania wypłaty dywidendy oraz podziału zysku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące