Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 28/2023

Siła wyższa

Ogłoszenie wystąpienia siły wyższej w JSW

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz jej konsekwencjach dla zobowiązań objętych działaniem siły wyższej. Podjęcie przedmiotowej decyzji jest związane z wystąpieniem w dniu 6 grudnia 2023 roku pożaru w KWK Pniówek.

W wyniku dokonanych analiz szacowane skutki zdarzenia w 2024 roku ocenia się na 350 tys. ton zmniejszenia poziomu produkcji w KWK Pniówek.

Spółka informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia pełny wpływ zdarzenia na perspektywy Spółki i jej Grupy w przyszłości. W przypadku istotnych zmian wynikających z prowadzonych analiz JSW będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące