Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 27/2024

Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”] na podstawie art. 399 § 1 oraz 402[1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [„ZWZ”], które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sala 502 na V piętrze o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad – istotne dla podejmowania uchwał.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
  4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.,
  5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.,
  6. Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
  7. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,

zostały opublikowane w dniu 23 kwietnia 2024 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:
https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2023 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów bieżących

Raporty bieżące