Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 27/2019

|   Relacje inwestorskie

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 03.04.2019 r.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 3 kwietnia 2019 roku - w trakcie obrad wznowionych po przerwie zarządzonej przez NWZ JSW w dniu 21 marca 2019 roku o czym Spółka informowała w raportem bieżącym 23/2019.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące