Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 26/2024

Rekomendacja Zarządu JSW S.A. w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW S.A.”] informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku biorąc pod uwagę ogólną sytuację Spółki, a także postanowienia umów pożyczek otrzymanych z Polskiego Funduszu Rozwoju [rb 40/2020 i rb 41/2020] oraz regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd JSW S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1.387.200.450,44 zł [słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 44/100] na:

  • pokrycie straty powstałej w „Innych całkowitych dochodach” w kwocie 63.406.411,00 zł [słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych 00/100],
  • kapitał zapasowy Spółki w kwocie 1.323.794.039,44 zł [słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dziewięć złotych 44/100].

Ponadto Spółka informuje, iż wniosek dotyczący rekomendowanego przeznaczenia zysku netto za rok 2023 zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku podejmie najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące