Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 26/2014

Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Emitent”, „Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2014 r. Spółka wyemitowała obligacje („Obligacje”) w ramach ustanowionego programu emisji obligacji („Program”), o którym poinformowano w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 31.07.2014 r.

Emisja obejmuje 70.000 obligacji imiennych denominowanych w PLN o wartości nominalnej 10.000,00 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 700.000.000 PLN oraz 16.375 obligacji imiennych denominowanych w USD o wartości nominalnej 10.000,00 USD każda, o łącznej wartości nominalnej 163.750.000 USD.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia przez JSW zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”.

Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej  transzy w PLN wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji, przy czym ostateczny termin wykupu Obligacji przypadnie na 30 grudnia 2020 roku. Wykup Obligacji zostanie dokonany wg ich wartości nominalnej.   

Oprocentowanie obligacji w PLN będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, natomiast oprocentowanie obligacji w USD  będzie zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę referencyjną LIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, z możliwością podwyższenia marży na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, płatne 30 czerwca oraz 30 grudnia każdego roku, do dnia wykupu.

Na dzień emisji Obligacje zostały zabezpieczone w formie poręczenia udzielonego przez spółki JSW KOKS S.A. oraz Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. („WZK „Victoria” S.A.”) odpowiednio do maksymalnej łącznej kwoty stanowiącej 20% kapitałów własnych spółki Koksownia Przyjaźń S.A., czyli poprzednika prawnego spółki JSW KOKS S.A. oraz do 20% kapitałów własnych spółki WZK „Victoria” S.A. – tj. do łącznej kwoty wynoszącej 441,9 mln PLN wg stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego udzielenie poręczenia, a po uzyskaniu zgody na zwiększenie kwoty poręczeń do maksymalnej kwoty stanowiącej 100% kapitałów własnych spółki JSW KOKS S.A. wg stanu na dzień 2 stycznia 2014 r. i 100% kapitałów własnych WZK „Victoria” S.A. wg stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego udzielenie poręczenia.

W terminie późniejszym zostaną ustanowione dodatkowe zabezpieczenia Obligacji w postaci zastawów rejestrowych na aktywach, zastawów rejestrowych na prawach z umów, zastawów rejestrowych na rachunkach oraz hipotek na nieruchomościach.

JSW informuje, że wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2014 r. wynosi 1.286,3 mln PLN, w tym zobowiązania handlowe wynoszą 942,0 mln PLN a zobowiązania inwestycyjne wynoszą 241,3 mln PLN. Jednocześnie na dzień 30 czerwca 2014 r. Emitent nie posiadał zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji lub leasingów finansowych, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu powyższe dane podlegają przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta sądzi, że perspektywy finansowe JSW co najmniej do daty wykupu obligacji będą kształtowały się w sposób niezagrażający możliwości regulowania zobowiązań z nich wynikających.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące