Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 25/2024

Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, iż w dniu 14 maja 2024 roku powziął informację o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku oraz podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku:

- przychody ze sprzedaży: 3 414,8 mln zł,
- zysk brutto ze sprzedaży: 298,1 mln zł,
- zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA): 532,1 mln zł,
- strata netto: 9,7 mln zł.

Zaprezentowane wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2024 roku i mogą one ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe I kwartału 2024 roku zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2024 roku, którego publikację zaplanowano na 21 maja 2024 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące