Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 25/2023

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trybie art. 428 § 6 KSH

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW S.A.”) w załączeniu przekazuje odpowiedzi udzielone na pytania zadane przez akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

Jednocześnie Spółka informuje, że część pytań akcjonariusza jest zbieżna z wcześniejszymi pytaniami akcjonariuszy, na które JSW S.A. udzielała już odpowiedzi, przekazując je bezpośrednio akcjonariuszom i publikując raporty bieżące. Dodatkowo na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce „Relacje Inwestorskie” została wydzielona sekcja: „Pytania akcjonariuszy”, w której znajduje się zestawienie pytań i odpowiedzi w podziale tematycznym.

Powielające się pytania dotyczyły tematów związanych z wypłatą dywidendy, pożyczką PFR, składką solidarnościową, notowaniami akcji Spółki, działalnością KWK Borynia-Zofiówka-Bzie – Ruchu Bzie oraz komunikacją JSW S.A. z rynkiem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące