Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 25/2021

Powołanie członków Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Stanisław Prusek - Członek Rady Nadzorczej, delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji oraz Pan Michał Rospędek - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu X kadencji, złożyli oświadczenia o rezygnacji z delegowania do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że dzisiaj w godzinach późnowieczornych Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

1. Powołania Pana Sebastiana Bartosa na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu JSW X kadencji, z dniem 30 lipca 2021 roku;

2. Powołania Pana Roberta Ostrowskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW X kadencji, z dniem 3 sierpnia 2021 roku;

3. Powołania Pana Edwarda Paździorko na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych JSW X kadencji, z dniem 1 września 2021 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

1. Delegowania Pana Stanisława Pruska  - Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji, z jednoczesnym powierzeniem obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych. Okres delegowania został ustalony na czas od 30 lipca 2021 roku do dnia 15 sierpnia 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu;

2. Powierzenia Panu Arturowi Wojtków pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 30 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju. W tym okresie Pan Artur Wojtków pozostaje również członkiem Zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Pozostałe informacje o powołanych członkach Zarządu JSW wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące