Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 25/2014

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A oraz D spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

 

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2014 podjął w dniu 06.08.2014 r. uchwałę nr 892/2014 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 8 sierpnia 2014 r. akcji serii A oraz D Spółki („Uchwała“).

W Uchwale stwierdzono, iż  do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje Spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. o wartości nominalnej 5,00 zł każda, pod warunkiem ich zamiany na akcje na okaziciela:

1)     45.901 akcji serii A,

2)     8.317 akcji serii D.

Jednocześnie w Uchwale Zarząd Giełdy postanowił o wprowadzeniu z dniem 8 sierpnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A i D, o których mowa powyżej, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 sierpnia 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLJSW0000015.

Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące