Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 24/2023

Zawarcie porozumienia ze stroną społeczną w sprawie wypłaty dodatkowej premii jednorazowej dla pracowników JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 października 2023 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem JSW, a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi („Porozumienie”), kończące spór zbiorowy wszczęty przez stronę społeczną w dniu 1 sierpnia 2023 roku. Po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego strony uzgodniły, że w dniu 27 października 2023 roku pracownikom JSW wypłacona zostanie dodatkowa premia jednorazowa.

Wysokość dodatkowej premii jednorazowej nie przekroczy kwoty 303 mln zł brutto i obciąży wynik Spółki za III kwartał 2023 roku. Powyższa informacja została uznana za istotną ze względu na znaczący udział kosztów pracy w ogólnych kosztach funkcjonowania Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące