Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 24/2019

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w dniu 21.03.2019 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 21 marca 2019 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach zgromadzenia.

NWZ na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 Porządku Obrad – Wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godz. 11:00, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2019.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące