Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 22/2024

Informacja w sprawie zmian w składzie Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, że dnia 17 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 6 maja 2024 roku Pana Roberta Ostrowskiego [Ostrowski] ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych XI kadencji.

Powody odwołania ww. osoby nie zostały wskazane.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie:

  • powołania z dniem 30 kwietnia 2024 roku Pana Ryszarda Janta [Janta] na stanowisko Prezesa Zarządu XI kadencji,
  • powierzenia Panu Ryszardowi Janta [Janta] pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 30 kwietnia 2024 roku do dnia 6 maja 2024 roku. Pan Ryszard Janta w wyżej wskazanym okresie pozostaje również Prezesem Zarządu Spółki,
  • powołania z dniem 6 maja 2024 roku Pana Remigiusza Krzyżanowskiego [Krzyżanowski] na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych XI kadencji,
  • powołania z dniem 6 maja 2024 roku Pana Jarosława Klucznioka [Kluczniok] na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju XI kadencji.

Jednocześnie Zarząd JSW informuje, iż  zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wskazane powyżej osoby, tj.: Pan Ryszard Janta, Pan Remigiusz Krzyżanowski oraz Pan Jarosław Kluczniok nie wykonują innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w JSW, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy w spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Osoby te nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Pozostałe informacje dotyczące powyższych osób, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące