Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 22/2022

Uzupełnienie materiałów związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem JSW S.A. zwołanym na dzień 03.06.2022 r.

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”, „Spółka”), w związku ze zwołanym na dzień 3 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („ZWZ”), oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 w sprawie decyzji Zarządu JSW o nabyciu certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – w załączeniu przekazuje uchwałę Rady Nadzorczej JSW z dnia 10 maja 2022 roku, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia JSW w przedmiotowej sprawie, jako dokument istotny dla podejmowanej uchwały przez ZWZ Spółki.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące