Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 22/2021

Zmiany w składzie Zarządu JSW S.A.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW", "Spółka") informuje, iż 9 lipca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW:

- Pani Barbary Piontek pełniącej funkcję Prezesa Zarządu,

- Pana Tomasza Dudy pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju,

- Pana Włodzimierza Hereźniaka pełniącego funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

Jednocześnie Pan Jarosław Jędrysek pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 9 lipca 2021 roku, z powodów osobistych.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące:

i) Delegowania Pana Stanisława Pruska  - Członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Prezesa Zarządu;

ii) Powierzenia Panu Stanisławowi Pruskowi pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych;

iii) Delegowania Pana Michała Rospędka - Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu.

iv) Powierzenia Panu Michałowi Rospędek pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju;

v) Powierzenia Panu Arturowi Wojtków pełnienia obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych od dnia 9 lipca 2021 roku do dnia powołania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. W tym okresie Pan Artur Wojtków pozostaje również członkiem Zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna: §5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące