Raport bieżący nr 22/2020

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW S.A. w dniu 30.06.2020 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Nazwa Podmiotu: Skarb Państwa

Liczba głosów: 64.388.780

Udział w głosach ZWZ: 89,89 %

Udział w głosach ogółem: 54,84 %

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.