Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 22/2012

Wykaz informacji przekazanych przez JSW S.A. do publicznej wiadomości w 2011 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazanych do publicznej wiadomości przez JSW S.A. w okresie od 4 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Pełna treść Informacji dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.jsw.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące