Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 21/2024

Aktualizacja informacji w sprawie szacowanego zmniejszenia poziomu produkcji węgla w związku ze zdarzeniem w KWK Pniówek

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW”] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia siły wyższej informuje o aktualizacji szacunkowych analiz wpływu pożaru w KWK Pniówek z dnia 6 grudnia 2023 roku na poziom produkcji w 2024 roku.

Zarząd Spółki szacuje, że ubytek w produkcji węgla w KWK Pniówek może ulec zwiększeniu o 100 tys. ton. W związku z powyższym szacowane skutki zdarzenia w 2024 roku ocenia się na 450 tys. ton zmniejszenia produkcji w KWK Pniówek.

Ponadto Spółka informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia pełny wpływ na perspektywy Spółki i jej Grupy w przyszłości. W przypadku istotnych zmian wynikających z prowadzonych analiz, JSW będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące