Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 21/2022

Powołanie Członków Zarządu JSW S.A. XI kadencji

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, iż w dniu 10 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki XI kadencji następujących osób:

  1. Pana Tomasza Cudnego (Cudny) na stanowisko Prezesa Zarządu;
  2. Pana Sebastiana Bartosa (Bartos) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu;
  3. Pana Roberta Ostrowskiego (Ostrowski) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych;
  4. Pana Edwarda Paździorko (Paździorko) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych;
  5. Pana Artura Wojtkowa (Wojtków) na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej.

Wyżej wymienione osoby zostaną powołane w skład Zarządu Spółki XI kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., zatwierdzającego „Sprawozdanie finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku”.

Wymienione powyżej osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i  spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą  w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS  oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Zarządu XI kadencji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące