Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 21/2021

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. 25 czerwca 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy Spółki, zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące