Raport bieżący nr 21/2020

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. z dnia 30.06.2020 r.

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku („ZWZ”).

Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, a która nie została podjęta przez ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

  1. Uchwały podjęte przez ZWZ JSW w dniu 30 czerwca 2020 roku
  2. Projekt uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta