Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 20/2023

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2023 r.

Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW”) informuje, że Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy odpis pozwu o uchylenie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto JSW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, wniesiony przez akcjonariusza Spółki – osobę fizyczną.

W ocenie Spółki pozew jest bezzasadny i Zarząd zamierza podjąć stosowne kroki prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki. O dalszych krokach w tej sprawie Spółka będzie informować akcjonariuszy osobnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące