Raport bieżący

Ikona BIPIkona Portal PracownikaIkona pocztyFacebookTwitterInstagramYoutubeLinkedinIkona szukaniaPLEN

Raport bieżący nr 20/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 03.06.2022 r. wraz z projektami uchwał

Treść raportu:                     

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju w  siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Sala nr 502 na V piętrze, początek ZWZ o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad - istotne dla podejmowanych uchwał.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

  1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
  4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A
  5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.
  6. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdania z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
  7. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

zostały opublikowane w dniu 17 marca 2022 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:

https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2021

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące