Raport bieżący

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin RSS Ikona szukania PLEN

Raport bieżący nr 20/2019

|   Relacje inwestorskie

Wynik wyborów na przedstawiciela pracowników JSW S.A. do składu Zarządu JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („Spółka”, „JSW S.A.”) informuje, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Spółki w dniu 14 marca 2019 r. Pan Artur Wojtków został wybrany na przedstawiciela pracowników JSW S.A. do składu Zarządu JSW S.A.

Pan Artur Wojtków z wykształcenia jest prawnikiem. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie „Społecznego dialogu pracy” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. związany od 1995 roku. Od 1995 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego a następnie w latach 1999-2009 Dyrektora ds. Pracy KWK „Borynia”. Od 2009 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej JSW S.A.

Pan Artur Wojtków nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

O powołaniu Pana Artura Wojtkowa przez Radę Nadzorczą JSW S.A. na członka Zarządu JSW S.A. X kadencji wybranego przez pracowników Spółka poinformuje odrębnym raportem.  

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej raportów biężących

Raporty bieżące